2019. február 19., kedd

A buddhizmus és a taoizmus

A buddhizmus i.sz. 1. században jutott el Indiából Kínába, de kezdetben lassan vert gyökeret. Idegen, “barbár” vallásának számított, olyan idegen gondolatokkal, amely elmélkedésre, az egyén fejlődésére teszi a hangsúlyt a hagyományos társadalmi szerepkeresés helyett. Ezért kezdetben inkább a taoista filozófusok fordultak érdeklődéssel a buddhizmus felé.

Az i.sz. 3. századtól kezdve indultak el kínai buddhista szerzetesek a történelmi Buddha szülőföldjére, és ekkor még olyan buddhista szútrákat vittek haza magukkal, amelyeket hibásan másoltak, rosszul fordítottak kínaira és sok félreértelmezett fogalmat tartalmazott.

A zavaros kínai politikai viszonyok miatt egyre többen fedezték fel maguknak a mahájána buddhizmust, amely mindenki számára elérhetővé tette a megváltást, és a halál utáni életet is szemléletesen festette le. Olyannyira gyorsan terjedt, hogy a 6. század végén Észak-Kínában már negyvenezer buddhista kolostor állt, Dél-Kínában pedig kétezer.

A taoizmus i.e. 1. évezred közepe körül alakult ki Kínában. Eredetileg filozófiai iskola volt, amelyet a hagyomány elsősorban Lao-ce nevéhez köt. (később ez a filozófiai taoizmus vallási taoizmussá formálódott, amelyben fő szerepet kapott a hosszú – esetleg örök – élet elérésére való törekvés, mellette a meditáció és a különféle szexuális gyakorlatok, mágiák, rituálék, alkímia, stb. )
Lao-ce állítólag i.e. 6-5. században élt, neki tulajdonítják a Tao-te-king (Az Út és az Erény könyve) című művet, amelyben a taoizmus filozófiáját fogalmazza meg verses formában. A tao – az “út” – egy személytelen rend és harmónia az univerzumban.


“Az örökkévaló Tao szavakban ki nem fejezhető.
(...)
A látható természet külső megnyilatkozása a láthatatlan Taonak.
Tao megismerésére csak a teljes megtisztult lélek juthat.
A szenvedélyek rabja csak a külső természetet láthatja.
A láthatatlan Tao és a látható természet tulajdonképpen egyetlen fenséges élettenger.
Csakhogy a Tao a kifürkészhetetlen ősok, a titokzatos szülőanya.”
(...)
A bölcs ezt nem téveszti szem elől. Tanít bőbeszédűség nélkül, cselekszik megerőltetés nélkül, teremt birtokvágy nélkül, működik hiúság nélkül.
S mivel csak lelki javakat gyűjt, örök kincshez jut.”

Tehát a tao szerint a bölcs ember a “nem-cselekvés”, a wu-wei állapotára törekszik, azaz vágynélküliségre, a világi dolgokról való lemondásra, szemlélődésre, a természettel való harmóniára és a dolgok természetes folyásába való be nem avatkozásra. A bölcs emellett még jó és erkölcsös.

Buddhizmus és taoizmus találkozása
A két filozófia/vallás a fent említett időben és módon találkozott egymással Kínában, és szinte azonnal elég erőteljesen befolyásolták egymást.
Ahogy már említettem, bizonyos buddhista gondolatok eleinte idegenek voltak a kínai, konfuciánus mentalitás és népi hagyomány számára, elsősorban a karma és az újraszületés. A Tao-te-king című művében Lao-ce jobbára a hosszú, boldog életre és halhatatlanságra utal, és a később kialakuló vallási taoizmusban is az örök életre való törekvés kerül előtérbe.

A karma és az újraszületés tanát leszámítva több volt a hasonlóság, mint a különbség a buddhizmus és taoizmus között. Ezt fokozta még az is, hogy a buddhista szent szövegeket kínaira fordítók eleinte jobb híján taoista kifejezéseket és értelmezéseket használtak, így még hasonlóbbnak tűnt a két filozófia/vallás.
Csak a későbbi fordítók - köztük elsőként Kumáradzsíva (i.sz. 344-409/413) - kezdték el az i.sz. 4-5. században kijavítani a félrefordításokat, újra meghatározni a buddhista fogalmakat, korrigálni a torzításokat, kiegészíteni a kihagyásokat a már lefordított szent szövegekben. Ezzel egyidejűleg létrejött a buddhizmus egy újabb ága, a kínai buddhizmus, amely mahájána alapokról indult.

Az i.sz. 4-5. század körül kialakult kínai buddhista iskola, a csan – neve a szanszkrit ‘dhjána’ (elmélyedés) szóból ered – egyértelműen a taoizmus hatását viseli magán. A csan szerint a dolgok lényegét, természetét nem lehet szavakkal visszaadni. A buddhista szövegek tanulmányozása mellett a közvetlen megtapasztalást javasolták. És mivel a Lao-ce szerint “A látható természet külső megnyilatkozása a láthatatlan Taonak”, így az “örökkévaló, megnevezhetetlen Tao” megtalálható mindenhol és mindenben.

Emiatt a csan iskola kolostoraiban a szerzetesek termelőmunkát is végeztek, hiszen nézeteik szerint a megvilágosodás bárhol megtörténhet. Szakítottak azzal az indiai hagyománnyal, mely szerint a szerzetesek és apácák csak a szent szövegek tanulmányozásával, elmélkedéssel és oktatással foglalkoztak kolostoraikban.
Mivel a csan szerzetesek a termelőmunkájukkal saját megélhetésüket fedezni tudták, ezért nehezen, de sikerült átvészelni a Vu-cung császár által elrendelt i.sz. 841-845 közötti nagy buddhista üldöztetés időszakát.
"A harcművészetek bölcsője" A Shaolin kolostor bejárata
Ugyanilyen buddhista-taoista keveredés történt az ókor óta nagy hagyományokkal bíró kínai harcművészetben, a vusuban. Nem csupán Észak-Kína Henan tartományának i.sz. 500 körül felépített Shaolin-kolostorában, hanem más buddhista kolostorokban szintén buddhista szerzetesek taoista mesterekkel együtt fejlesztették tökélyre a kínai harcművészetet. 

Így a ma is művelt különböző külső és belső stílusok, iskolák, irányzatok a buddhizmus és taoizmus egyesüléséből és kölcsönös egymásra hatásából keletkeztek. (a Shaolin-kolostor történelméről ITT írtam bejegyzést)

Forrás: Buddhizmus 

2019. február 5., kedd

A pancsen láma

A tibeti buddhizmusban a dalai láma után rangban a pancsen láma következik. Mindketten a tibeti buddhizmus gelug iskolájának vezetője, és a modern korban mindkettőjük életét tragikusan befolyásolta az, hogy Kína bekebelezte Tibetet.

A jelenlegi pancsen láma, Őszentsége, Gedun Csöki Nyima eltűnt, és feltételezik, hogy már nem él. Helyére a kínai kormány Gyalpo Norbut szentelte fel, aki a pekingi propaganda “reklámarca” Tibettel kapcsolatban.

A pancsen lámák története

Az első pancsen láma, Kedrup Gelek Pelzang (1385-1438), Congkapának, a gelug iskola alapítójának tanítványa volt. Kedrup maga is gelug-alapítónak számított, neki  tulajdonítják Congkapa munkájának fenntartását és népszerűsítését.
Halála utána egy Szönam Csoglang (1438-1505) nevű tibeti fiúban ismerték fel az újraszületett Kedrupot, ezáltal kialakult az újraszületésen alapuló lámák leszármazási vonala.

Ennek ellenére az első pancsen lámák nem használták életükben ezt a címet, ugyanis csak az ötödik dalai láma nevezte el mesterét pancsen lámának 1645-ben. A ‘pancsen’ jelentése “nagy tudós”. Így kapta ezt a címet a Kedrup leszármazási vonalából származó negyedik láma, Loszang Csöki Gyalcen (1570-1662). Az őt megelőző három pedig utólagosan kapta meg a pancsen láma titulust.

A pancsen lámát nem csupán Kedrup spirituális leszármazottjának, hanem Amitábha Buddha megtestesülésének is tartják. A dharma tanításán kívül ők felelősek az újraszületett dalai lámák felkutatásáért és felszenteléséért. De ugyanez fordítva is igaz, a dalai lámának ugyanez a szerepe a pancsen lámával kapcsolatban.

18-19. században a pancsen lámáknak sokszor jelentősebb törvényes hatalma volt Tibeten belül és kívül, mint a dalai lámáknak. Elsősorban azért, mert egymás után több dalai láma halt meg túl fiatalon.

Később, a 20. század elején komoly nézetkülönbség támadt a Kínával rokonszenvező 9. pancsen láma és a Tibet függetlenségét szorgalmazó 13. dalai láma között, ami odáig fajult, hogy a pancsen láma 1923-ban Tibetből Kínába menekült, és csak élete végén térhetett vissza hazájába.

A 10. pancsen láma

A 9. pancsen láma 1937-ben halt meg. Őszentsége, a 10. pancsen láma, Loszang Trinle Lundub Csöki Gyalcen (1938-1989) már nagyon korán belesodródott a kínai-tibeti politikába. Egyike volt annak a két jelöltnek, akiket az újraszületett pancsen lámaként felismertek, és őt a kínaiak támogatták, Lhásza azonban elutasította.

Mivel Őszentsége, a 13. dalai láma 1933-ban halt meg, utódja, a 14. dalai láma 1937-ben még csak két éves volt, így Tibet függetlensége bizonytalanná vált.
Mao Ce-tung 1950-ben elrendelte Tibet megszállását. A 10. pancsen láma kezdettől fogva támogatta Kína Tibetre vonatkozó igényét, így hamarosan fontos szerepet kapott a kínai kommunista párttól. Amikor 1959-ben a 14. dalai láma és több magasabb rangú láma elmenekült Tibetből, a pancsen láma ott maradt, és a kínai kormány vezető pozícióba helyezte.
Loszang Gyalcen megszégyenítése

De úgy tűnik, Őszentsége nem értékelte bábként betöltött szerepét. 1962-ben írt a kínai miniszterelnöknek, amelyben elítélte a Kínai Népköztársaság tibeti megszállása alatti durva politikáját és tetteit.

Két évvel később a 26 éves pancsen lámát felmentették összes hivatali pozíciójából, nyilvánosan megszégyenítették és bebörtönözték. 1977-ben kiengedték, de pekingi házi őrizetben tartották 1982-ig. 1978-ban feladta szerzetességét (bár továbbra is ő maradt a pancsen láma), és 1979-ben elvett egy han-kínai nőt, Li Jie-t. 1983-ban a házaspárnak lánya született, Yabsi Pan Rinzinwangmo.

Egy évvel később a pancsen láma megkapta a Népi Kongresszus alelnöki tisztét, egyéb pozíciókkal együtt, és 1982-től teljes mértékű politikai rehabilitációban részesült.
Loszang Gyalcen

1989-ben Loszang Gyalcen visszatért Tibetbe. Ottléte során egyik beszédében Tibet Kína általi megszállásával kapcsolatban annyit mondott, hogy “...természetesen azóta történt fejlődés, de ezért a fejlődésért fizetett ár nagyobb volt, mint a nyereség.”
Öt nappal később – hivatalosan szívrohamban – meghalt. 51 éves volt.A 11. pancsen láma
Gedun Csöki Nyima

1995. május 14-én a 14. dalai láma beazonosított egy Gedun Csöki Nyima nevű, hat éves fiút a 10. pancsen láma reinkarnációjaként. Ezt a kínai kormány nem fogadta el, és pár nappal később a fiú és családja eltűnt. Azóta egyetlen független vagy külföldi megfigyelő sem látta.

Helyette Pekingben egy másik fiút, Gyalpo Norbut – egy tibeti kommunista párti hivatalnok fiát – neveztek ki 11. pancsen lámának, akit 1995 decemberében fel is szenteltek, annak ellenére, hogy sem a dalai láma, sem a tibeti migráns kormány nem ismerte őt el.

Gyalpo Norbut Kínában, nagyobb részben a világtól elzárva nevelték fel. 2006-ban tartott egy nyitó beszédet a Buddhista Világfórumon, de hűvös fogadtatásban volt része. Ennek ellenére Kína úgy mutatja be őt, mint “a tibeti buddhizmus nyilvános arcát” (ellentétben a dalai lámával). Norbu elsődleges szerepe, hogy a Tibetet bölcsen irányító kínai kormányt dicsérje,
illetve hogy hű báb maradjon.

Beszámolók szerint a kínaiak hitelesnek  tartják őt, a tibetiek azonban nem.

A következő dalai láma kiválasztása

Gyalpo Norbu
Elkerülhetetlen, hogy amikor a 14. dalai láma meghal, a kínai kormány Gyalpo Norbut fogja felkérni arra, hogy levezessen egy alaposan kidolgozott színjátékot, amivel kiválasztja a következő dalai lámát.  Azt, hogy pontosan mit remél ettől Peking, nehéz megmondani, mivel egyértelmű, hogy egy Kína által választott dalai láma elfogadhatatlan lesz a tibetieknek és a világ számára. (ámbár az jelezhet valamit, hogy 2010-ben Szingapúr állam akkori külügyminisztere – elsőként a külföldi országok közül – hivatalosan találkozott Gyalpo Norbuval egy kínai kolostorban)

A pancsen láma leszármazási vonalának jövője nagyobb rejtély. Amíg egyértelműen ki nem derül, hogy Gedun Csöki Nyima él vagy meghalt, addig ő marad a tibeti buddhizmus által elismert 11. pancsen láma.

Forrá: A pancsen láma (angol nyelven)
           Csöki Gyalcen (angol nyelven)

2019. január 10., csütörtök

A három tiszta fogadalom

A három tiszta fogadalmat, amit gyakran a ‘három gyökér fogadalomnak’ is neveznek, jó néhány mahájána iskolában gyakorolják, és a buddhista erkölcsiség alapjainak tartják. (a fogadalmakról, úgy általában, ITT írtam)
Tensin Reb Anderson

A három tiszta fogadalom egyszerűnek hangzik:
-- Nem cselekedni rosszat
-- Jót tenni
-- Megmenteni minden lényt

Azt mondják, hogy úgy fogalmazták meg őket, hogy egy három éves gyerek megértse, ugyanakkor egy nyolcvan évesnek is okozhat gondot a helyes gyakorlása. Tensin Reb Anderson, zen tanító szerint ezek a fogadalmak “leírják a megvilágosodott elme felépítését és alapvető célját.”A három tiszta fogadalom eredete

A Dhammapada 14. részének (A Buddha- Buddha Vagga) 183. verséből származik, amelyik így hangzik Fórizs László fordításában:
(183) Elkerülni minden rosszat,
de jót tenni szüntelen,
S megtisztítani az elmét.
Ez a Buddhák örök tana.
(a Dhammapadáról ITT lehet részletesebben olvasni)

A mahájána buddhizmusban az utolsó sort átdolgozták, hogy kifejezze a bódhiszattva esküt, mely azt mondja, hogy igyekeznünk kell az összes lényt megszabadítani.

Többféle értelmezés

A három tiszta fogadalomnak többféle értelmezése létezik.

John Daido Loori: The Heart of Being: Moral and Ethical Teaching of Zen Buddhism című könyvében ezt írja:
-- Nem létrehozni a rosszat
-- Gyakorolni a jót
-- Megvalósítani a jót mások számára

Josho Pat Phelan, zen tanító ezt a változatot vallja:
-- Fogadom, hogy tartózkodom minden tettől, ami kötődést/függést alakít ki
-- Fogadom, hogy megteszek mindent, hogy a megvilágosodásban éljek
-- Fogadom, hogy úgy élek, hogy segítségére legyek minden lénynek

Szuzuki Sunrjú a San Francisco Zen Központ alapítója, ezt a fordítást kedvelte:
-- A szív tisztaságával fogadom, hogy tartózkodom a tudatlanságtól
-- A szív tisztaságával fogadom, hogy feltárom a kezdő elméjét
-- A szív tisztaságával fogadom, hogy minden lény javára élek, és leszek életben

Ezek a fordítások különbözőnek tűnnek, de ha végignézzük a fogadalmakat, akkor láthatjuk, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz.

Az első tiszta fogadalom: nem cselekedni rosszat

Buddhista szempontból nézve nagyon fontos, hogy ne úgy gondoljunk a rosszra, mint egy helytelen cselekvést okozó erőre vagy egy tulajdonságra. A rossz valami olyasmi, amit mi hozunk létre saját gondolatainkkal, szavainkkal, tetteinkkel, és amelyek a három méregből fakadnak – kapzsiság/sóvárság, harag, tudatlanság. (a három méregről ITT írtam)

Ezt a három mérget a létezés kerekének (bhavacsakra) közepén három állat jeleníti meg. Sok ábrázoláson a disznó/vaddisznó – a tudatlanság jelképe – vezeti vagy hajtja a másik két lényt. Ez a tudatlanságunk, amely a létezés természetével kapcsolatos, enged utat a kapzsiságnak/sóvárságnak és haragnak.

A tudatlanság a kötődés/függés gyökere is. Tudnunk kell, hogy a buddhizmus nem ellenzi a kötődést a személyes kapcsolatban. Buddhista értelemben vett kötődés/függés két dolgot igényel – a függőt és azt a ‘tárgyat’, amihez a függő kötődik. És hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a függésünk ‘tárgyára’, mint állandó, meg nem változó dologra, vagy magunkra, mint olyanra, akinek folyamatosan szüksége van erre a ‘tárgyra’ – ezáltal sóvárgás vagy harag keletkezhet bennünk.

Tehát nem cselekedni rossz dolgot, óvakodni azoktól a tettektől, amelyek függést okoznak és óvakodni a tudatlanságtól – ezek mindegyike ugyanahhoz a bölcsességhez vezető különböző utak.
Felmerülhet az emberben, hogy hogyan tudjuk betartani ezt a fogadalmat mielőtt elérnénk a megvilágosodást. Daido róshi azt mondja, “’jót cselekedni’ nem erkölcsi parancs, hanem maga a ráébredés.”

A második tiszta fogadalom: jót tenni

Kuszala – ezt a páli szót úgy szokták fordítani, hogy “jó”. Kuszala jelent még “ügyes”-et is. Az akuszala ennek ellentéte, “ügyetlen”, és gyakran fordítják “rossz”-nak, “ártó”-nak. Talán többet segít a megértésben, ha a “jót” és “rosszat” úgy értelmezzük, mint “ügyes”-et és “ügyetlen”-t, mert kihangsúlyozza azt, hogy a jó és rossz nem valamilyen dolog vagy tulajdonság. Daido róshi azt mondja: “A jó sem nem létezik, sem nem nem létezik. Ez csupán gyakorlás.”

Ugyanúgy, mint a gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben megnyilvánuló rosszat a három méreg okozza, a gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben megnyilvánuló jó oka a három méregtől való megszabadulás. Ez visszautal a Dhammapada eredeti soraira, amelyik úgy szól, hogy tisztítsuk meg az elmét.

Tensin róshi azt mondja, hogy ‘megtisztítani az elmét’ az “jóindulatú és finom ösztönzés arra, hogy engedjünk el minden kettős, önző motivációt a rossztól való tartózkodás és a jó dolgok cselekvésének gyakorlásában.”

A harmadik tiszta fogadalom: megmenteni minden lényt

A bódhicsitta – a megvilágosodásra irányuló akarat, amelyben minden érző lény megsegítését óhajtjuk – a mahájána buddhizmus lényege. A bódhicsittán keresztül a megvilágosodás elérésének vágya meghaladja az egyén csekély érdekeit.

Tensin róshi szerint a harmadik tiszta fogadalom az első kettő természetes megvalósulása: “Az önzetlen megszabadulás hasznában való feloldódás spontán folyik át minden lény ápolásába és fejlődésének segítésébe.”
Hakuin zendzsi, 18. századi zen mester ezekkel a szavakkal fogalmaz: “Engedd, hogy a könnyedség tengeréből kiragyogjon a nagyszerű ok nélküli könyörületesség.”

Ezt a fogadalmat többféleképpen fejezik ki – “ölelj át és tarts életben minden lényt”; “valósítsd meg a jót másokért”; “élj az összes lény hasznára”; “légy életben az összes lény hasznára”. Ez az utolsó kifejezés mutat rá a könnyedségre, erőlködésmentességre – a felszabadított elme természetesen és spontán lehetőséget ad a nagylelkűség keletkezésére, míg az önző, tudatlan, függő elméből ennek ellenkezője fakad.

Dógen zendzsi, a 13. századi japán mester, aki a szótó zent Japánba vitte, ezt mondta, “nincs megvilágosodás erkölcs nélkül és nincs erkölcs megvilágosodás nélkül.” A buddhizmus összes erkölcsi tanítását elmagyarázza a három tiszta fogadalom. 


Forrás: A három tiszta fogadalom (angol nyelven)


2018. december 24., hétfő

Indra hálója

A mahájána buddhizmus egyik híres metaforája az ‘Indra hálója’ kifejezés, amely a jelenségek közötti összefüggést, ok-okozatiságot jelképezi.

A hasonlat így szól: az istenek birodalmában van egy hatalmas, minden irányban végtelen kiterjedésű háló. Ennek minden keresztpontjában egy csillogó, tökéletes ékkő található. Mindegyik ékkő visszatükrözi az összes többi ékkövet és mindegyik visszatükrözött ékkőn az összes többi ékkő képe látható végtelen sokszor.
Minden, ami befolyásolja az egyik ékkövet, befolyásolja az összes többit.

Ez a metafora a jelenségek kölcsönös egymásra hatását jelképezi. Minden magába foglal minden mást, ugyanakkor mindegyik önmagában is létezik.

(Indra nagyon régi védikus istenség, az i.e. 1500-1200 körül keletkezett Rigvédában az ő nevét említik meg a legtöbbször. Számos himnuszban dicsérik, kiváló harcosként őt tartották az istenek királyának. Miután az Indiai-félszigetre beözönlött óind törzsek egyre nagyobb területet meghódítva letelepedtek, és földművelést, állattenyésztést folytattak, a harcosok jelentősége – és ezzel együtt Indráé – csökkent. Helyette Visnu több istenségből, helyi hősből összegyúrt alakja került előtérbe.
Indrát az Upanisádokban többször is megemlítik – például a Cshándógja-upanisádban Pradzsápati az átmanról tanítja Indrát, az istenek királyát.
A buddhizmusban Indra a létezés hat síkja közül a dévák (istenek) világának uralkodója, Sakra néven. A sakra jelentése ‘erős, hatalmas’, ugyanezt a nevet már a Rigvédában használták Indrára.)

A hasonlat eredete
Indra hálóját, ami az istenek királyának egyik fegyvere volt, az Atharvédában (i.e. 1000 körül) is említik. De a háló jelent még mágiát és káprázatot.

Dusun (vagy Tu-sun – 557-640), a huayan buddhizmus első pátriárkája használta neki tulajdonított művében a metaforát. A huayan iskola Kínában alakult és az Avatamszaka – ‘Virágfüzér szútra’ – tanításain alapul. (a kínai mahájána szútrákról ITT írtam)

Az Avatamszakában található az a gondolat, mely szerint a világban minden mindennel összefügg.
Mivel minden jelenség a létezés ugyanazon talaján keletkezik, ezért minden dolog megtalálható az összes többiben. Ennek ellenére, a jelenségek megtartják egyedi jellegüket.

A Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra című könyvében (Pennsylvania State University Press, 1977) Francis Harold Cook ezt írta:
“Ezért minden egyed egyszerre oka az egésznek és okozata az egésznek, és amit létezésnek hívnak, az egy határtalan test, ami egyedek végtelenségéből épül fel, amelyek mind függenek egymástól és meghatározzák egymást. Röviden, a kozmosz egy önmaga által keletkezett, önmaga által fenntartott, önmagát meghatározó organizmus.”

A valóság ilyen formájú értelmezése kifinomultabb, mint az a leegyszerűsítés, hogy minden része egy nagyobb egésznek. A huayan szerint úgy volna helyes, ha azt mondanánk, hogy minden dolog a teljes egész, de ugyanakkor saját maga is.

Az összes lény közti kapcsolat
Az ‘Indra hálója’ metafora egy másik buddhista kifejezéssel, az ‘összes lény közötti kapcsolat’-tal hozható összefüggésbe. A ‘lények közti kapcsolat’ arra a tanításra utal, hogy minden létezés az okok és feltételek folyamatosan változó, mérhetetlen kapcsolata, amiben minden összeköttetésben áll mindennel.

Thích Nhát Hanh ezt az összes lény lény közötti kapcsolatot egy ‘felhő minden papírban’ hasonlattal írja le:
Ha költő vagy, tisztán látod, hogy egy felhő úszik ezen a papírlapon. Felhő nélkül nincsen eső; eső nélkül nem nőnek a fák; fák nélkül nem tudunk papírt előállítani. A felhő nélkülözhetetlen a papír létezéséhez. Ha a felhő nincs itt, a papírlap sem lehetne itt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a felhő és a papír ‘között’ [kapcsolat] van.”

Az összes dolog közötti kapcsolatot gyakran hívják egyetemes és egyedi egységbe rendeződésnek. Mindannyiunk egy egyedi lény, és minden egyedi lény az egész univerzum is.

Forrás: Indra ékszerhálója (angol nyelven)

2018. december 15., szombat

Mi (nem) az éberség?


Annak a megértéséhez, hogy klasszikus buddhista szempontból mi az éberség, talán az a legmegfelelőbb módszer, ha tisztázzuk, hogy mi nem az.

Az éberség nem pusztán azt jelenti, hogy tudatunknál vagyunk, mivel az ember mindig tudatánál van, hacsak nem eszméletlen vagy halott. A tudatosság az elme alapvető tulajdonsága, inkább egy bekövetkező eseményként kell rá tekinteni, mint egy létező dologként. Mint ilyen, mindig jelen van, amikor valamilyen tapasztalás keletkezik. Ha az éberség azt jelentené, hogy tudatunknál vagyunk, akkor automatikusan, minden körülmények között éberek lennénk.

Az éberség nem jelent pusztán figyelmet sem, mivel mindig figyelünk valamire. A figyelem az a szellemi tényező, ami összegyűjti a többi szellemi tényezőt és egy tárgyra irányítja azokat, összefüggést és összpontosítást teremtve az elme minden pillanatában. A figyelmünk elkóborolhat az egyik tárgyról a másikra és lehet, hogy képtelen egy tárgynál maradni hosszú időn keresztül egyhuzamban, de mindig irányul valamire.

Az éberség azt sem jelenti, hogy figyelünk a jelen pillanatra, mivel minden elmepillanat a jelen pillanatban jelentkezik. Hogy is lehetne másképp? Nem lehet máskor látni, hallani, szagolni, ízlelni vagy tapintani valamit, csak a jelen pillanatban. Az elmének azon tárgyai, mint a gondolatok, a tartalmukat nyerhetik a múltból (emlékezés) vagy a jövőből (képzelet), de a múltról és a jövőről való gondolkozás folyamata mindig a jelen pillanatban történik. Amikor az emberek a jelen pillanat tudatosságáról beszélnek, akkor vagy azt értik alatta, hogy nyissuk meg a tudat kapuját és figyeljünk az érzékeink közül az egyikre, vagy pedig azt, hogy legyünk tudatában a gondolkodás folyamatának anélkül, hogy a gondolat tartalma rabul ejtene minket.

Az éberséget nem lehet megfelelően azonosítani a szándékos figyelemmel, vagy másképp mondva a tudatos tudatossággal sem. A különbség a tudatos éberség és a nem tudatos éberség között az “alkalmazott gondolkodás” és a “fenntartott gondolkodás” mentális tényezőinek jelenlétében van. Az első lehetővé teszi, hogy az elme egy szándékosan kiválasztott tárgyra irányuljon, a második pedig azt jelenti, hogy képesek vagyunk rajta tartani a figyelmünket az általunk kiválasztott tárgyon. A meditációs gyakorlás általában magában foglalja a szándékos irányított és a fenntartott figyelem különböző módjait, amelyek ezáltal fejlesztik az összpontosító képességet, de nem minden meditáció éberség meditáció.
Fontos felismernünk azt, hogy az összes eddig említett tudatállapot etikailag semleges, de használható rosszra és jóra is. A helytelen viselkedés sok módja figyelmet, szándékosságot és összpontosítást igényel, és pont ugyanezek a funkciók működnek akkor, amikor jóindulatúan cselekszünk.
Miután körbejártuk, hogy mi nem az éberség, térjünk rá arra, hogy a buddhizmus szerint mi számít annak.
A tudatosság minden pillanata érzelmi válaszokkal jár együtt, és ez az, ahol az éberség helyesen elhelyezhető a tapasztalás buddhista térképén. Az éberség az érzelmi válaszok egyfajta minősége, egy sajátságos szándékos beállítottság és hozzáállás a tapasztalat tárgyának irányába, ami megformálja és kialakítja a tudat általi tapasztalást.
Az éberség egy eredendően hasznos vagy egészséges mentális tényező, így nem képes a működésre azokban a pillanatokban, amikor az elme sóvárgás vagy gyűlölet hatása alatt áll, még a kedvelés és szembenállás legenyhébb eseteinél sem. Bármikor, amikor akarjuk vagy épp nem akarjuk, hogy a dolgok egy bizonyos módon létezzenek, az elme nem éber.
Az éberség jól megalapozott egykedvűséget igényel. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel vagy közömbös számunkra, hogy mi történik. Csupán azt, hogy az elme teljesen kiegyensúlyozott és teljesen éber a dolgokra, pontosan úgy, ahogy azok vannak, anélkül, hogy vágyat éreznénk a megváltoztatásukra aszerint, hogy épp kedvelünk egy dolgot, egy másikat meg elutasítunk.
Az éberség egy tudatállapot, ami kapcsolatba lép a figyelem tárgyával, de ez a kapcsolat megszabadult a vágyakozástól. Az ember éberen lélegzik, nem akar hosszan vagy röviden lélegezni, csak tudatában lenni annak, amilyen. Az ember éberen sétál, oda és vissza, anélkül, hogy vágyat érezne arra, hogy eljusson valahova, egyszerűen csak megfigyeli a testben keletkező és elmúló finom fizikai érzetek árnyalatait.  Ebben az értelemben az éberség a fentiek mindegyike - tudatunknál lenni, odafigyeléssel, jelen pillanatban, szándékosan - egy fontos adalékkal kiegészítve: a ragaszkodásmentes egykedvűség hozzáállásával vagy szándékos beállítottságával.
(ezt a bejegyzést Robi fordította, köszönet érte)
Forrás: Mi (nem) az éberség? (angol nyelven)

2018. december 6., csütörtök

Thích Nhát Hanh és az éberség gyakorlata

Thích Nhát Hanh vietnámi buddhista szerzetes, tanító, író és békeaktivista egyik írásáról már született egy bejegyzés, A semmi az valami? címmel, amit ITT lehet olvasni.
(Thích Nhát Hanh zen buddhista szerzetes és békeaktivista. 1926-ban született Vietnámban, de az 1960-as évek végén száműzték hazájából, mert szembehelyezkedett az ott dúló háborúval. Jelenleg a dél-franciaországi Plum Village-ben lakik, ahol kolostort alapított. Békemozgalmak aktív támogatója, az erőszakmentes megoldások híve. Martin Luther King a “Béke és erőszakmentesség apostolá”-nak nevezte. Könyvei, tanításai és elvonulási központjai az egész világ számára elérhetővé tették a Tant, és mérhetetlen befolyással bír a nyugati buddhizmus fejlődésére)

Nhát Hanht (akit követői Thaj – ‘tanító’ – néven hívnak) elsődlegesen a helyes éberség iránti elkötelezettségéről ismerik. Tanításában az éberség gyakorlása egy átfogó, egymással összefüggő ösvénnyé egyesíti Buddha tanait. “Amikor a helyes éberség jelen van, akkor a négy nemes igazság és a nemes nyolcrétű ösvény másik hét tagja is jelen van.” (írja The Heart of the Buddha’s Teaching című könyvében)

Thaj a buddhista gyakorlás elemeit beleépíti az ő ‘öt éberség kialakításának gyakorlatá’-ba, amely az első öt buddhista fogadalmon alapul. Az ‘éberség kialakításának gyakorlatá’-t mély erkölcsösség jellemzi, ami miatt nem buddhisták irányelve is lehet saját testi és lelki békéjük érdekében.

1. Az élet tisztelete
“Tudatában annak, hogy szenvedést okoz az élet pusztulása, elkötelezett vagyok arra, hogy kifejlesztem a lények közötti belátást és könyörületességet, és megtanulom annak a módját, hogyan védelmezzem meg az emberek, állatok, növények és ásványok életét. Elhatározom, hogy nem ölök, nem engedek másokat ölni, és nem támogatatok semmiféle öléshez kapcsolódó tettet a világban sem a gondolataimban, sem az életmódomban. “ – Thích Nhát Hanh

Az első éberség gyakorlat az első fogadalmon alapul, amely az élet elvételétől való tartózkodást jelenti.

A nem-ölés iránti elköteleződés nem arról szól, hogy egy valamilyen szinten jogos keresztes háborút indítsunk, aminek az a lényege, hogy mindenkit vegánná tegyünk. Thaj azt szorgalmazza, hogy hatoljunk mélyebbre és értsük meg azt, hogy honnan jön az ölés szükségszerűsége, és segítsünk ugyanezt megértetni másokkal is.

2. Valódi boldogság
“Tudatában annak, hogy szenvedést okoz a kizsákmányolás, a társadalmi igazságtalanság, a lopás és az elnyomás, elkötelezett vagyok arra, hogy gyakorlom a nagylelkűséget gondolkodásban, beszédben és cselekvésben. Elhatározom, hogy nem lopok és nem birtoklok semmit, ami másoké; és megosztom az időmet, energiámat és anyagi forrásaimat azokkal, akik bajban vannak.” – Thích Nhát Hanh

A második fogadalom szó szerint azt jelenti, hogy “tartózkodom annak elvételétől, amit nem adnak”. Ezt a fogadalmat ebben az előző bejegyzésemben fejtettem ki részletesebben.

Ez a második éberség gyakorlat abban segít, hogy észrevegyük ragaszkodásunkat, mohó vágyunkat és kapzsiságunkat, amelyek abból fakadnak, hogy nem ismerjük fel a valódi természetünket. A nagylelkűség gyakorlása fontos ahhoz, hogy megnyithassuk szívünket a könyörületesség felé.

3. Valódi szeretet/szerelem
“Tudatában annak, hogy szenvedést okoz a helytelen szexuális viselkedés, elkötelezett vagyok arra, hogy kifejlesztem a felelősséget és megtanulom annak a módját, hogyan védelmezzem meg az egyének, párok, családok és a társadalom biztonságát és sértetlenségét. Tudván, hogy a szexuális vágy nem szerelem vagy szeretet, és hogy a szexuális tevékenység, amelyet a mohó vágyakozás motivál, mindig ártalmas számomra éppen úgy, mint mások számára, elhatározom, hogy nem bonyolódok bele szexuális kapcsolatba valódi szerelem és olyan mély, hosszabb távú elköteleződés nélkül, amelyet felvállalhatok a családom és barátaim előtt” – Thích Nhát Hanh

A harmadik fogadalmat általában úgy fordítják, hogy “tartózkodom a helytelen szexuális viselkedéstől”. A buddhista kolostoriak nagy többsége cölibátusban él, akik úgy általában is tartózkodnak a szexuális élettől. De a harmadik buddhista fogadalom arra szólítja fel a világiakat, hogy elsősorban ne ártsanak a szexuális viselkedésükben, amely ha valódi szerelemből és önzetlen együttérzésből táplálkozik, akkor valóban nem válik ártalmára egyik félnek sem. (a szex és a buddhizmus kapcsolatáról ITT írtam egy teljes bejegyzést)

4. A kedves beszéd és mély hallgatás
“Tudatában annak, hogy szenvedést okoz a nemtörődöm beszéd és az arra való képtelenség, hogy meghallgassunk másokat, elkötelezett vagyok arra, hogy kifejlesztem a kedves beszédet és az együtt érző hallgatást annak érdekében, hogy enyhítsem a szenvedést, és elősegítsem a kibékülést és békét magamban, és más emberek, etnikumok és vallási csoportok és népek között.”- Thích Nhát Hanh

A negyedik buddhista fogadalom a “tartózkodom a helytelen beszédtől”. Ezt sokszor lerövidítik a “ne csapj be senkit” vagy “gyakorold a szavahihetőséget” kifejezésekre.

Thaj több könyvében írt a mély vagy együtt érző hallgatásról. A mély hallgatás azzal kezdődik, hogy félreteszem a saját dolgaimat, programomat, érzéseimet, gondolataimat, szükségleteimet, és csak hallgatom, hogy a másik mit mond. A mély hallgatás szétolvasztja az én és mások közti határokat. Ezután már a másik mondandójára való válaszom együttérzésből fog eredni, így sokkal hasznosíthatóbb lesz. (a negyedik fogadalomról ITT írtam)

5. Táplálék és gyógyulás
“Tudatában annak, hogy szenvedést okoz a figyelmetlen/nemtörődöm fogyasztás, elkötelezett vagyok arra, hogy kifejlesztem a jó testi és lelki egészséget, mind magam, a családom és a társadalmam számára azáltal, hogy gyakorlom a tudatos étkezést, ivást és fogyasztást. Gyakorolni fogom annak mélyre ható tanulmányozását, hogy hogyan fogyasszam a négyféle tápanyagot, nevezetesen az ehető ételeket, érzékszervi benyomásokat, szándékot és tudatosságot.” – Thích Nhát Hanh

Az ötödik buddhista fogadalom azt javasolja, hogy tartsuk elménket tisztán és tartózkodjunk a részegítő dolgoktól. Thaj kibővíti ezt a fogadalmat a tudatos étkezés, ivás és fogyasztás gyakorlásával. Arra tanít, hogy a tudatos fogyasztás azoknak a dolgoknak a bevételét jelenti, amelyek békét, egészséget és jó érzést okoznak a testnek. A meggondolatlan fogyasztás nem csupán az egészségünket fenyegető veszély, hanem a felmenőkkel, szülőkkel, a társadalommal és a jövő generációjával szembeni egyfajta árulás is. (az ötödik fogadalomról ITT lehet olvasni egy bejegyzést)


2018. november 15., csütörtök

A második fogadalom: a lopásról

Már több bejegyzés is született a buddhista fogadalmakról. Egy általános bejegyzést a fogadalmakról ITT írtam. A harmadikról, a szexuális viselkedésről ITT, a negyedikről, a szavahihetőségről ITT és az ötödikről, az alkohol fogyasztásával kapcsolatosról pedig ITT.

A második buddhista fogadalom páli nyelven így hangzik: Adinnádáná veramaní sikkhápadam samádijámi - amit gyakran úgy fordítanak, hogy “ne lopj”. Vannak olyan buddhista tanítók, akik ehelyett a “gyakorold a nagylelkűséget” kifejezést kedvelik. Maga a fogadalom szó szerinti fordításban így hangzik: “Alávetem magam annak a fogadalomnak, hogy tartózkodom annak elvételétől, amit nem adnak”.

Sok nyugati ember számára ez egyenlő a bibliai Tízparancsolat “ne lopj” felszólításával, de a második fogadalom nem parancsolat, és nem is akként értelmezik.

A buddhizmus fogadalmai a nemes nyolcrétű ösvény egyik tagját, a “helyes cselekedeteket – sammá kammanta” alkotják.

Ne szabályokat kövess

Az etikára legtöbbször valamiféle egyezségként gondolunk. Az etika szabályai meghatározzák, hogy másokkal való kapcsolatainkban mi a megengedett és mi nem. Ugyanekkor ez az “engedély” azt feltételezi, hogy létezik valaki vagy valamilyen felsőbb tekintély – társadalom vagy esetleg Isten –, aki/ami esetleg jutalmaz, ha betartjuk, de leginkább büntet, ha megszegjük a szabályokat.

Amikor elfogadjuk a buddhista fogadalmakat, akkor meg kell értenünk, hogy az “én” és a “mások” fogalma illúzió. Az etika nem egyezség, és nincsen olyan külső erő számunkra, ami felsőbb tekintélyként hatna ránk. Még a karma sem egy kozmikus jutalmazó vagy büntető rendszer, annak ellenére, hogy sokan így vélik.

Emiatt elengedhetetlen, hogy saját magunk dolgait nagyon mélyrehatóan vizsgáljuk meg, őszintén megnevezve saját motivációinkat, és kíméletlenül átgondolva azt, hogy hogyan hatunk viselkedésünkkel másokra. Csak ez fog segíteni abban, hogy kialakuljon bennünk a bölcsesség és könyörületesség.

Mit is jelent a “nem lopni” kifejezés?

Először nézzük a lopás hivatalos meghatározását. A büntetőjogi törvény így fogalmaz: “Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.” (Btk. 370. paragrafus 1. pontja)
A köznyelvben azonban a lopás fogalmát tágabb értelemben használjuk. Éppen ezért vannak a lopásnak olyan formái, amelyek nem feltétlenül vonnak maguk után büntetőjogi eljárást.

Számtalan ilyen esetet láthatunk a hétköznapi életben. Akár úgy, hogy magánszemélyek olyan állami, önkormányzati támogatást igényelnek és kapnak, amire nem jogosultak. Vagy munkáltatók állami támogatásért alkalmaznak olyan munkavállalókat, akiket aztán a támogatási idő lejárta után kirúgnak, elbocsátanak, akármilyen jól is dolgoznak. És még sorolhatnánk a különféle lehetőségeket, amikor emberek a törvény által biztosított lehetőségeket etikátlan módon használják ki.

És a legtöbben nagyon egyszerűen magyarázzák meg, hogy miért nincsen ezzel semmi baj: “mindenki más ezt teszi, én miért ne tehetném?” vagy “úgysem tűnik fel senkinek” vagy “ez legális dolog, minden rendben van vele”.

Megvilágosodott etika

Mindannyian illúziók ködében élünk magunkkal és a világgal kapcsolatosan. Téves nézeteink okozzák, hogy problémákat okozunk magunknak és másoknak. A tisztánlátáshoz és a problémák gyártásának megállításához vezető út a nemes nyolcrétű ösvény. És a fogadalmak megtartása része ennek az ösvénynek.

A második fogadalom gyakorlásához éberen kell részt vennünk saját életünkben. Odafigyelve felismerni azt, hogy a ‘nem elvétele annak, amit nem adnak’, az több, mint más tulajdonának tiszteletben tartása. A második fogadalomra úgy is gondolhatunk, mint az adás tökéletességére. Ennek a tökéletességnek a gyakorlása egy olyan nagylelkűség kialakítását igényli, amely nem feledkezik el mások szükségleteiről.

Megpróbálhatjuk azt is, hogy még jobban odafigyelünk arra, hogy ne pazaroljuk a természetes erőforrásainkat. Mennyi vizet vagy ételt pocsékolunk el? Eszünk-e húst, aminek előállításához rengeteg környezetszennyezés kapcsolódik? Ha tehetjük, újrahasznosítható papírt használunk? Akkor is vásárolunk-e ruhát magunknak, amikor ténylegesen nincs rá szükségünk?

Ahogy fentebb írtam, vannak olyan tanítók, akik szerint a második fogadalom a nagylelkűség gyakorlása. Magunkévá téve ezt az álláspontot, ahelyett, hogy úgy gondolkozunk, mi az, amit nem vehetek el, gondolkozzunk úgy, hogy mi az, amit én adhatok? Például, nézzünk körül környezetünkben, lehet, hogy ismerünk olyanokat, akik a mi régi dolgainknak nagyon örülnének vagy tényleg hasznukat vennék.

Gondoljunk arra, amikor többet veszünk el, mint amennyire szükségünk van, hogy esetleg másoknak kevesebb jut. Például, ha egy boltban ingyen osztogatnak valamilyen áru termékmintájából, akkor ne vegyünk el csak azért többet, mert ingyen adják.

A fogadalom gyakorlása az, amikor túllépünk azon a gondolaton, hogy mi az, amit a szabályok megengednek nekünk. Ez a fajta gyakorlás nagyobb kihívás, mint a szabályok puszta követése. Amikor erre erőteljesen odafigyelünk, akkor észre fogjuk venni, ha hibázunk. Sokszor. De csak ez az útja annak, hogy tanuljunk, és hogy kialakítsuk magunkban az éberséget.

 Forrás: A buddhizmus második fogadalma: nem lopni (angol nyelven)